AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Gelişmiş sanayi ülkelerinin yer aldığı OECD'ye göre AR-GE üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır;

Temel Araştırma (Basic Research): Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir.

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir. 

Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen var olan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır. OECD, AR-GE'nin diğer faaliyetlerden ayırt edilmesinde şu tanımı getirmektedir: AR-GE faaliyetleri bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu durumlarla ilgili faaliyetlerdir. 

Her AR-GE çalışması mutlaka şu üç aşamayı içermelidir: Ölçme, izleme ve değerlendirme. Bunu başarabilmek sistematik çalışmayla mümkündür. Bu nedenle proje bazlı çalışma gereklidir. Her çalışma bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Her projenin mutlak suretle bir müşterisi olmalıdır. 

 

AR-GE Kapsamında Bulunan Faaliyetler Nelerdir?

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi. 

Yeni üretim yöntem ve süreçlerinin bulunması veya geliştirilmesi. 

Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi.

Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin / teknolojilerin bulunması. 

Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri. Bir faaliyetin AR-GE faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda yer alan amaçlardan en az birine yönelik olması gerekmektedir.

 

AR-GE Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler Nelerdir?

Pazar araştırması veya satış promosyonu. 

Kalite kontrol. 

Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri. 

İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı. 

Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb. estetik ve görsel değişiklikler).

Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analiz için kullanılan program, yazılım vs.).

Üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları. 

İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri. 

Proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar. 

Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri.