Anasayfa - Teknopark - Destekler

Trakya Teknopark

Destekler

Vergi Muafiyetleri

Kurumlar Vergisi Muafiyeti 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yasal zemini hazırlanmıştır.

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR–GE' ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren 2023 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.

Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar uzatılabilir.

Gelir Vergisi Muafiyeti

26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yasal zemini hazırlanmıştır.

Bölgede yer alan gelir vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR–GE' ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren 2023 yılına kadar gelir vergisinden muaf tutulacaktır.

Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar uzatılabilir.

KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren 5035 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilen yazılım firmaları KDV vergisinden muaftır.

Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Personel Avantajı

Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir.,

Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Üniversite İmkanları

Profesyonel Teknopark yönetim anlayışı, geniş bir yelpazeye yayılan nitelikli teknopark destek hizmetleri,
 • Üniversitenin mevcut laboratuvar, donanım gibi altyapılarından yararlanma
 • Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından yararlanma,
 • Üniversitenin nitelikli insan kaynaklarından yararlanma olanağı.
Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler
Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
Destek ve Teşvik Veren Kurumlar

Çeşitli kurumların destek ve teşviklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 • Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
 • İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • TÜBİTAK
 • KOSGEB

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği

 • 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 • Kurumlar Vergisi Sirküleri-1
 • Kurumlar Vergisi Sirküleri-6
 • 86 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Arge Hakkında

AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Gelişmiş sanayi ülkelerinin yer aldığı OECD'ye göre AR-GE üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır;

Temel Araştırma (Basic Research): Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir.

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir.

Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen var olan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır. OECD, AR-GE'nin diğer faaliyetlerden ayırt edilmesinde şu tanımı getirmektedir: AR-GE faaliyetleri bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu durumlarla ilgili faaliyetlerdir.

Her AR-GE çalışması mutlaka şu üç aşamayı içermelidir: Ölçme, izleme ve değerlendirme. Bunu başarabilmek sistematik çalışmayla mümkündür. Bu nedenle proje bazlı çalışma gereklidir. Her çalışma bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Her projenin mutlak suretle bir müşterisi olmalıdır.

AR-GE Kapsamında Bulunan Faaliyetler Nelerdir?

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi.

Yeni üretim yöntem ve süreçlerinin bulunması veya geliştirilmesi.

Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi.

Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin / teknolojilerin bulunması.

Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri. Bir faaliyetin AR-GE faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda yer alan amaçlardan en az birine yönelik olması gerekmektedir.

AR-GE Kapsamı Dışında Kalan Faaliyetler Nelerdir?

 • Pazar araştırması veya satış promosyonu.
 • Kalite kontrol.
 • Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri.
 • İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı.
 • Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb. estetik ve görsel değişiklikler).
 • Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analiz için kullanılan program, yazılım vs.).
 • Üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları.
 • İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri.
 • Proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar.
 • Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri.

Teknoparklar Hakkında

 • AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak.
 • Yörenin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek ve yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek.
 • Bölgeye yabancı sermaye çekmek.
 • Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek.
 • Üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel yakınlık yoluyla üniversite kampüslerine benzer, kompakt ve düzenli planlanmış yaşam yerleşkelerinin oluşmasına öncülük etmek
 • Bulundukları çevre için modernizasyon ve gayrimenkul değerlendirici etki yaratmak.
 • Yarattıkları kaliteli istihdam sayesinde bulundukları çevrenin refah düzeyini arttırmak vb.
 • Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak.
 • AR-GE ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde artış sağlamak ve bu tarz ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak
 • Yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek
 • Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticaretleştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.
 • Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.
 • Akademik personel ve öğrenciler için iş ve danışmanlık fırsatları yaratmak.
 • Trakya Üniversitesi'nin bilgi birikimini ve araştırma altyapısını Teknopark firmalarının kullanımına sunarak, akademik bilginin sanayiye aktarılmasına aracılık yapar,
 • Sanayideki gelişmeleri Üniversite ortamına taşıdığı için yeni işbirliklerine olanak tanır,
 • Akademisyenler tarafından şirket kurulmasını veya akademisyenlerin şirket ortağı olmalarını destekler,
 • 'Ön Kuluçka' ve 'Kuluçka' hizmetleri sunarak, yeni kurulan şirketlere başlattıkları Ar-Ge Projelerinin uzun ve emek-yoğun dönemlerinde destek olur,
 • İhtiyaca yönelik eğitim/seminerlerle veya danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin gelişimlerine katkıda bulunur,
 • Bir Ar-Ge projesinin ihtiyacı olan tüm altyapı ve üstyapı imkânlarını sunar,
 • Bölgesinde istidam edilen tüm personele keyifli ve verimli bir çalışma atmosferi sunmak amacıyla sosyal olanaklar sağlar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasındaki muafiyetlerin şirketler tarafından kullanılmasını sağlar; yetkili kamu mercilerine süreci raporlar,
 • Akademisyenlerin, öğrencilerin ve nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmelerine olanak tanır, onların gelişimine katkıda bulunur,
 • Tüm paydaşlar arasında ve uluslararası alanda sinerjinin oluşumuna önayak olur,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik konularında toplumsal farkındalık yaratır.