Anasayfa - Teknopark - Şirket Yapısı

Trakya Teknopark

Şirket Yapısı

Trakya Teknopark Şirket Yapısı

27 Mart 2008 tarihinde kurulmuş olan Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. aşağıdaki ortaklık yapısına sahiptir.
  • Trakya Üniversitesi Rektörlüğü % 80
  • Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü % 10
  • Edirne Ticaret ve Sanayi Odası % 5
  • Edirne Ticaret Borsası % 5
Trakya Teknopark Yönetici A.Ş., 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde (Kabul Tarihi:19.06.2002, Resmi Gazete No. 24790) belirtildiği üzere bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesinden sorumludur. Bunun dışında görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler yer alır: Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimcilerin taleplerinin değerlendirilerek uygun bulunanlara yer tahsisi yapılması, Arazi kullanımı ve bu arazilerdeki yapı ve tesislerin inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetimi, Bölgede gerekli hizmetlerin tespiti, temini, fiyatlandırılması ve kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması, Girişimcilerin ve üçüncü şahısların amaca aykırı faaliyetlerinin tespiti ve gereğinin yapılması. Trakya Teknopark KEP Adresi : trakyateknopark@hs04.kep.tr

TRAKYA TEKNOPARK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKE VE STRATEJİLERİ

Bu Belge, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.’nin bütün etkinlik ve uygulamalarında güvence altına alınması amacıyla uyulması gereken ilkeleri ve alınması gereken önlemleri kapsamaktadır.

Bu Belge, Türkiye'nin 1985 yılında taraf olduğu " CEDAW'a (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi)" ve Anayasamızın başta 10. maddesi olmak üzere ilgili maddelerine, ilgili mevzuata ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır. Bu belgede ; " toplumsal cinsiyet " Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017 belgesine göre, " Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkekler için kamusal ve özel yaşamlarında ve her alanda eşit görünürlük, güçlenme, sorumluluk ve katılım demektir. Toplumsal cinsiyet eşitliği aynı zamanda kaynakların dağılımında ve kaynaklara erişimde eşitlik anlamına gelir." " Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, gerçek toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesinin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkları beslemektedir " olarak tanımlanmaktadır.

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş., toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri kapsamında bölgede çalışan personellerin her türlü ayrımcılık ve şiddet biçimlerini önlemek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bölge içerisinde veya dışarısında vuku bulan tüm ayrımcılık ve şiddet vakalarının nasıl önlenebileceğine dair çalışmalar yaparak; toplumsal cinsiyet eşitliğine, kültürel çeşitliliğe ve şiddet türlerine dair hem yönetim personellerinin hem de bünyesinde faaliyet gösteren firmaların personellerinin eğitilmesine önem verir. Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. hukuksal bir sürecin başlatılmasında değil, ayrımcılığa veya şiddete maruz kalan bireylerin doğru birimlere yönlendirilmesinde etkin rol oynar. Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren firmaların personelleri ile Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. yönetim personelleri bahsi geçen ayrımcılık ve şiddet türlerine maruz kaldıklarını veya şahit olduklarını düşündüklerinde Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.’ye başvurabilirler.